7 Wang, Bangwei [Hrsg.] Chen, Jinua [Hrsg.] Chen, Ming [Hrsg.] 2013 Fojiao shenhua yanjiu: wenben, tuxiang, chuanshuo yu lishi = Studies on Buddhist Myths: Texts, Pictures, Traditions and History Shanghai Zhongxi Book Company Buddhismus, Mythologie http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2701