7 Klimburg-Salter, Deborah E. [Hrsg.] Lojda, Linda [Hrsg.] Ramble, Charles [Hrsg.] 2013 Bön, Geister aus Butter: Kunst & Ritual des alten Tibet; Katalog zur Ausstellung im Museum für Völkerkunde, Wien, 1.2. bis 1.3.2013 Wien Museum für Völkerkunde 108 S 978-3-902794-17-8 Kunst, Bon, Tibet, Ritual, Religion http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2667