%0 Book %D 2013 %T Fojiao shenhua yanjiu: wenben, tuxiang, chuanshuo yu lishi = Studies on Buddhist Myths: Texts, Pictures, Traditions and History %A Wang, Bangwei [Hrsg.] %A Chen, Jinua [Hrsg.] %A Chen, Ming [Hrsg.] %C Shanghai %I Zhongxi Book Company %K Buddhismus, Mythologie %U http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2701