%0 Book %B Groningen Oriental Studies; 23 %D 2012 %T The Bawd's Counsel: Being a Eighth-Century Verse Novel %A Dāmodaragupta %A Dezső, Csaba [Hrsg.] %A Goodall, Dominic [Hrsg.] %C Groningen %I Egbert Forsten %K Sanskrit, Dichtung, Roman %P 424 S %U http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2442 %Z Paralleltitel: Dāmodaraguptaviracitaṃ Kuṭṭanīmatam %@ 978-90-6980-158-2