%0 Book %D 2012 %T Sandalwood and Carrion: Smell in Indian Religion and Culture %A McHugh, James %C New York %I Oxford University Press %K Geschichte, Kulturgeschichte, Religion %U http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2181 %Z Hochschulschrift. Teilw. zugl.: Cambridge, Mass., Harvard Univ., Diss., 2008 %@ 978-0-19-991630-6